XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000623       Ngày 21-09

15 24 25 40 42 50 49
Giá Trị Jackpot 1
56,957,293,200 Giá Trị Jackpot 2
4,568,268,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56,957,293,200
Jackpot 2 5 số + power 0 4,568,268,750
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 456 500.000đ
Giải ba 3 số 10,072 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000622       Ngày 18-09

03 14 15 21 47 52 54
Giá Trị Jackpot 1
55,092,779,850 Giá Trị Jackpot 2
4,361,100,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55,092,779,850
Jackpot 2 5 số + power 0 4,361,100,600
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 534 500.000đ
Giải ba 3 số 9,714 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000621       Ngày 16-09

10 16 40 43 45 46 22
Giá Trị Jackpot 1
53,712,030,000 Giá Trị Jackpot 2
4,207,683,950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 53,712,030,000
Jackpot 2 5 số + power 0 4,207,683,950
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 329 500.000đ
Giải ba 3 số 7,524 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000620       Ngày 14-09

17 22 30 40 43 44 41
Giá Trị Jackpot 1
52,091,219,550 Giá Trị Jackpot 2
4,027,593,900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,091,219,550
Jackpot 2 5 số + power 0 4,027,593,900
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 418 500.000đ
Giải ba 3 số 8,715 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000619       Ngày 11-09

08 17 20 36 39 44 30
Giá Trị Jackpot 1
50,537,868,150 Giá Trị Jackpot 2
3,854,999,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 50,537,868,150
Jackpot 2 5 số + power 0 3,854,999,300
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 372 500.000đ
Giải ba 3 số 8,087 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000617       Ngày 07-09

19 30 35 43 47 55 12
Giá Trị Jackpot 1
48,767,588,400 Giá Trị Jackpot 2
3,658,301,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 48,767,588,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,658,301,550
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 311 500.000đ
Giải ba 3 số 6,735 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000616       Ngày 04-09

11 12 32 42 43 51 31
Giá Trị Jackpot 1
47,578,886,400 Giá Trị Jackpot 2
3,526,223,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,578,886,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,526,223,550
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 307 500.000đ
Giải ba 3 số 5,994 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000615       Ngày 02-09

01 08 12 26 28 45 43
Giá Trị Jackpot 1
46,622,870,850 Giá Trị Jackpot 2
3,419,999,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 46,622,870,850
Jackpot 2 5 số + power 0 3,419,999,600
Giải nhất 5 số 3 40 Triệu
Giải nhì 4 số 359 500.000đ
Giải ba 3 số 7,126 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000614       Ngày 31-08

07 20 37 47 51 53 05
Giá Trị Jackpot 1
45,716,421,900 Giá Trị Jackpot 2
3,319,283,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45,716,421,900
Jackpot 2 5 số + power 0 3,319,283,050
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 306 500.000đ
Giải ba 3 số 6,034 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000613       Ngày 28-08

10 16 26 27 34 48 51
Giá Trị Jackpot 1
44,634,669,600 Giá Trị Jackpot 2
3,199,088,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44,634,669,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,199,088,350
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 172 500.000đ
Giải ba 3 số 5,215 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000612       Ngày 26-08

11 13 20 51 53 55 04
Giá Trị Jackpot 1
43,714,673,400 Giá Trị Jackpot 2
3,096,866,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 43,714,673,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,096,866,550
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 214 500.000đ
Giải ba 3 số 4,941 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000611       Ngày 24-08

02 04 07 18 30 35 20
Giá Trị Jackpot 1
42,842,874,450 Giá Trị Jackpot 2
4,007,094,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,842,874,450
Jackpot 2 5 số + power 0 4,007,094,000
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 358 500.000đ
Giải ba 3 số 6,784 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000610       Ngày 21-08

22 24 27 37 38 48 14
Giá Trị Jackpot 1
41,956,676,850 Giá Trị Jackpot 2
3,908,627,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41,956,676,850
Jackpot 2 5 số + power 0 3,908,627,600
Giải nhất 5 số 3 40 Triệu
Giải nhì 4 số 169 500.000đ
Giải ba 3 số 4,153 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000609       Ngày 19-08

05 09 12 20 43 51 13
Giá Trị Jackpot 1
41,150,223,750 Giá Trị Jackpot 2
3,819,021,700
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41,150,223,750
Jackpot 2 5 số + power 0 3,819,021,700
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 525 500.000đ
Giải ba 3 số 11,638 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000608       Ngày 22-07

02 20 24 39 46 53 55
Giá Trị Jackpot 1
39,750,460,500 Giá Trị Jackpot 2
3,663,492,450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 39,750,460,500
Jackpot 2 5 số + power 0 3,663,492,450
Giải nhất 5 số 4 40 Triệu
Giải nhì 4 số 313 500.000đ
Giải ba 3 số 7,028 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000607       Ngày 20-07

02 08 11 13 17 26 53
Giá Trị Jackpot 1
38,324,690,400 Giá Trị Jackpot 2
3,505,073,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,324,690,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,505,073,550
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 594 500.000đ
Giải ba 3 số 10,605 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000606       Ngày 17-07

02 07 11 21 31 42 45
Giá Trị Jackpot 1
37,267,416,300 Giá Trị Jackpot 2
3,387,598,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 37,267,416,300
Jackpot 2 5 số + power 0 3,387,598,650
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 525 500.000đ
Giải ba 3 số 10,530 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000605       Ngày 15-07

03 04 12 16 30 50 20
Giá Trị Jackpot 1
# Giá Trị Jackpot 2
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số # #
Jackpot 2 5 số + power # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000604       Ngày 13-07

05 11 18 27 34 43 42
Giá Trị Jackpot 1
34,794,244,200 Giá Trị Jackpot 2
3,112,801,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 34,794,244,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,112,801,750
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 593 500.000đ
Giải ba 3 số 11,362 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000603       Ngày 10-07

07 08 17 37 47 48 27
Giá Trị Jackpot 1
33,779,028,450 Giá Trị Jackpot 2
865,912,430
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,779,028,450
Jackpot 2 5 số + power 0 865,912,430
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 494 500.000đ
Giải ba 3 số 8,574 50.000đ