XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00744       Ngày 02-07

06 26 39 40 46 47 02
Giá Trị Jackpot 1
153,712,284,600 Giá Trị Jackpot 2
8,174,005,850
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 153,712,284,600
Jackpot 2 5 số + power 0 8,174,005,850
Giải nhất 5 số 23 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,491 500.000đ
Giải ba 3 số 29,365 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00743       Ngày 30-06

05 11 15 19 29 31 35
Giá Trị Jackpot 1
145,146,456,750 Giá Trị Jackpot 2
7,222,247,200
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 145,146,456,750
Jackpot 2 5 số + power 0 7,222,247,200
Giải nhất 5 số 30 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,428 500.000đ
Giải ba 3 số 29,397 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00742       Ngày 28-06

05 22 30 32 38 55 33
Giá Trị Jackpot 1
137,360,420,850 Giá Trị Jackpot 2
6,357,132,100
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 137,360,420,850
Jackpot 2 5 số + power 0 6,357,132,100
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,321 500.000đ
Giải ba 3 số 30,096 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00741       Ngày 25-06

14 17 31 35 37 40 28
Giá Trị Jackpot 1
128,468,041,500 Giá Trị Jackpot 2
5,369,089,950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 128,468,041,500
Jackpot 2 5 số + power 0 5,369,089,950
Giải nhất 5 số 24 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,100 500.000đ
Giải ba 3 số 24,718 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00740       Ngày 23-06

10 22 23 34 46 54 27
Giá Trị Jackpot 1
120,359,597,700 Giá Trị Jackpot 2
4,468,151,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 120,359,597,700
Jackpot 2 5 số + power 0 4,468,151,750
Giải nhất 5 số 26 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,251 500.000đ
Giải ba 3 số 26,671 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00739       Ngày 21-06

09 13 19 21 34 51 35
Giá Trị Jackpot 1
112,724,914,800 Giá Trị Jackpot 2
3,619,853,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 112,724,914,800
Jackpot 2 5 số + power 0 3,619,853,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,387 500.000đ
Giải ba 3 số 28,067 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00738       Ngày 18-06

06 27 43 44 45 47 33
Giá Trị Jackpot 1
107,146,231,950 Giá Trị Jackpot 2
7,616,155,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 107,146,231,950
Jackpot 2 5 số + power 0 7,616,155,500
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,100 500.000đ
Giải ba 3 số 25,139 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00737       Ngày 16-06

09 13 21 40 51 54 04
Giá Trị Jackpot 1
99,398,788,050 Giá Trị Jackpot 2
6,755,328,400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 99,398,788,050
Jackpot 2 5 số + power 0 6,755,328,400
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 936 500.000đ
Giải ba 3 số 21,336 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00736       Ngày 14-06

02 15 26 32 35 36 16
Giá Trị Jackpot 1
92,299,663,650 Giá Trị Jackpot 2
5,966,536,800
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 92,299,663,650
Jackpot 2 5 số + power 0 5,966,536,800
Giải nhất 5 số 16 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,044 500.000đ
Giải ba 3 số 23,230 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00735       Ngày 11-06

10 18 23 25 45 47 38
Giá Trị Jackpot 1
85,597,658,400 Giá Trị Jackpot 2
5,221,869,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 85,597,658,400
Jackpot 2 5 số + power 0 5,221,869,550
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,035 500.000đ
Giải ba 3 số 21,866 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #00734       Ngày 09-06

30 31 35 43 48 50 22
Giá Trị Jackpot 1
79,919,472,900 Giá Trị Jackpot 2
4,590,960,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 79,919,472,900
Jackpot 2 5 số + power 0 4,590,960,050
Giải nhất 5 số 14 40 Triệu
Giải nhì 4 số 699 500.000đ
Giải ba 3 số 16,202 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000733       Ngày 07-06

16 17 21 28 39 50 19
Giá Trị Jackpot 1
74,335,915,200 Giá Trị Jackpot 2
3,970,564,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 74,335,915,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,970,564,750
Giải nhất 5 số 20 40 Triệu
Giải nhì 4 số 930 500.000đ
Giải ba 3 số 18,298 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000732       Ngày 04-06

03 17 27 30 34 49 25
Giá Trị Jackpot 1
70,506,838,200 Giá Trị Jackpot 2
3,545,111,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70,506,838,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,545,111,750
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 800 500.000đ
Giải ba 3 số 17,001 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000731       Ngày 02-06

07 11 28 30 33 50 49
Giá Trị Jackpot 1
67,823,715,000 Giá Trị Jackpot 2
3,246,986,950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 67,823,715,000
Jackpot 2 5 số + power 0 3,246,986,950
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 787 500.000đ
Giải ba 3 số 15,500 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000730       Ngày 31-05

04 10 15 16 47 51 23
Giá Trị Jackpot 1
65,600,832,450 Giá Trị Jackpot 2
4,929,246,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 65,600,832,450
Jackpot 2 5 số + power 0 4,929,246,350
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 791 500.000đ
Giải ba 3 số 17,151 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000729       Ngày 28-05

33 36 38 42 43 46 03
Giá Trị Jackpot 1
62,757,436,800 Giá Trị Jackpot 2
4,613,313,500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 62,757,436,800
Jackpot 2 5 số + power 0 4,613,313,500
Giải nhất 5 số 18 40 Triệu
Giải nhì 4 số 756 500.000đ
Giải ba 3 số 14,865 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000728       Ngày 26-05

04 30 32 39 41 53 42
Giá Trị Jackpot 1
60,427,002,000 Giá Trị Jackpot 2
4,354,376,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 60,427,002,000
Jackpot 2 5 số + power 0 4,354,376,300
Giải nhất 5 số 7 40 Triệu
Giải nhì 4 số 599 500.000đ
Giải ba 3 số 13,789 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000727       Ngày 24-05

18 31 32 46 50 52 28
Giá Trị Jackpot 1
57,772,834,500 Giá Trị Jackpot 2
4,059,468,800
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 57,772,834,500
Jackpot 2 5 số + power 0 4,059,468,800
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 622 500.000đ
Giải ba 3 số 14,714 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000726       Ngày 21-05

19 32 38 40 45 48 02
Giá Trị Jackpot 1
55,087,218,300 Giá Trị Jackpot 2
3,761,067,000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55,087,218,300
Jackpot 2 5 số + power 0 3,761,067,000
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 732 500.000đ
Giải ba 3 số 13,751 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000725       Ngày 19-05

03 06 31 40 47 54 08
Giá Trị Jackpot 1
52,849,603,650 Giá Trị Jackpot 2
3,512,443,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52,849,603,650
Jackpot 2 5 số + power 0 3,512,443,150
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 623 500.000đ
Giải ba 3 số 12,909 50.000đ