Thống Kê Tần Số Nhịp Loto Tần Số Nhịp Loto xổ số miền Bắc

Bộ Số 94, từ 23-09-2020 đến 23-09-2021  (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


Ngày Thứ Số Lần Về Về Ở Giải Số Nhịp Xuất Hiện
21-09-2021 Thứ ba 1 G4-1  4
17-09-2021 Thứ sáu 1 G3-0  1
16-09-2021 Thứ năm 1 G2-1  G5-2  5
11-09-2021 Thứ Bảy 1 G3-4  G5-3  2
09-09-2021 Thứ năm 1 G2-1  1
08-09-2021 Thứ tư 1 G2-0  G3-5  1
07-09-2021 Thứ ba 1 G2-1  1
06-09-2021 thứ hai 1 G2-0  G5-1  2
04-09-2021 Thứ Bảy 1 G5-0  G5-2  G6-0  2
02-09-2021 Thứ năm 1 G5-0  G5-4  1
01-09-2021 Thứ tư 1 G3-1  G5-0  1
31-08-2021 Thứ ba 1 G5-3  7
24-08-2021 Thứ ba 1 G2-0  1
23-08-2021 thứ hai 1 G5-2  G5-5  1
22-08-2021 Chủ nhật 1 G3-5  1
21-08-2021 Thứ Bảy 1 G1-0  G4-1  2
19-08-2021 Thứ năm 1 G3-5  G4-1  1
18-08-2021 Thứ tư 1 G5-4  1
17-08-2021 Thứ ba 1 G2-1  1
16-08-2021 thứ hai 1 G4-3  1
15-08-2021 Chủ nhật 1 G5-3  1
14-08-2021 Thứ Bảy 1 G6-1  G7-3  3
11-08-2021 Thứ tư 1 G2-0  3
08-08-2021 Chủ nhật 1 G2-1  1
07-08-2021 Thứ Bảy 1 G4-3  1
06-08-2021 Thứ sáu 1 GB-0  1
05-08-2021 Thứ năm 1 G3-0  G5-4  1
04-08-2021 Thứ tư 1 G5-2  1
03-08-2021 Thứ ba 1 G6-2  1
02-08-2021 thứ hai 1 G3-2  G5-0  1
01-08-2021 Chủ nhật 1 G3-1  2
30-07-2021 Thứ sáu 1 GB-0  1
29-07-2021 Thứ năm 1 G3-2  2
27-07-2021 Thứ ba 1 G1-0  G5-0  2
25-07-2021 Chủ nhật 1 G2-1  G5-3  1
24-07-2021 Thứ Bảy 1 G4-1  1
23-07-2021 Thứ sáu 1 G4-2  1
22-07-2021 Thứ năm 1 G5-5  3
19-07-2021 thứ hai 1 G5-3  2
17-07-2021 Thứ Bảy 1 G5-4  1
16-07-2021 Thứ sáu 1 G7-2  2
14-07-2021 Thứ tư 1 G3-1  1
13-07-2021 Thứ ba 1 G4-0  G6-1  1
12-07-2021 thứ hai 1 G3-5  1
11-07-2021 Chủ nhật 1 GB-0  G2-1  G4-1  1
10-07-2021 Thứ Bảy 1 GB-0  G2-1  2
08-07-2021 Thứ năm 1 G7-2  3
05-07-2021 thứ hai 1 G2-0  1
04-07-2021 Chủ nhật 1 G6-1  1
03-07-2021 Thứ Bảy 1 GB-0  G3-3  G3-4  G4-1  3
30-06-2021 Thứ tư 1 G3-1  G5-0  1
29-06-2021 Thứ ba 1 G5-3  3
26-06-2021 Thứ Bảy 1 G3-0  G5-5  1
25-06-2021 Thứ sáu 1 G3-3  1
24-06-2021 Thứ năm 1 G3-1  G5-4  1
23-06-2021 Thứ tư 1 G5-3  1
22-06-2021 Thứ ba 1 G5-3  2
20-06-2021 Chủ nhật 1 G3-5  1
19-06-2021 Thứ Bảy 1 G3-3  G4-1  1
18-06-2021 Thứ sáu 1 G5-1  2
16-06-2021 Thứ tư 1 G1-0  2
14-06-2021 thứ hai 1 G4-2  1
13-06-2021 Chủ nhật 1 G2-1  1
12-06-2021 Thứ Bảy 1 G4-3  2
10-06-2021 Thứ năm 1 G6-1  1
09-06-2021 Thứ tư 1 G2-0  G7-2  5
04-06-2021 Thứ sáu 1 G3-3  G7-1  3
01-06-2021 Thứ ba 1 G3-2  G5-4  1
31-05-2021 thứ hai 1 G7-2  3
28-05-2021 Thứ sáu 1 G3-2  3
25-05-2021 Thứ ba 1 G1-0  2
23-05-2021 Chủ nhật 1 G3-0  1
22-05-2021 Thứ Bảy 1 GB-0  G3-5  2
20-05-2021 Thứ năm 1 G3-5  3
17-05-2021 thứ hai 1 G3-1  1
16-05-2021 Chủ nhật 1 G4-2  1
15-05-2021 Thứ Bảy 1 G7-0  1
14-05-2021 Thứ sáu 1 G3-3  G7-3  2
12-05-2021 Thứ tư 1 G3-4  3
09-05-2021 Chủ nhật 1 G3-5  2
07-05-2021 Thứ sáu 1 G3-3  2
05-05-2021 Thứ tư 1 G3-3  G6-0  1
04-05-2021 Thứ ba 1 G1-0  G2-1  1
03-05-2021 thứ hai 1 G3-0  2
01-05-2021 Thứ Bảy 1 G5-1  2
29-04-2021 Thứ năm 1 G4-2  1
28-04-2021 Thứ tư 1 G3-5  G5-2  G6-1  1
27-04-2021 Thứ ba 1 G4-3  G5-4  1
26-04-2021 thứ hai 1 G4-2  1
25-04-2021 Chủ nhật 1 G5-4  1
24-04-2021 Thứ Bảy 1 G4-2  1
23-04-2021 Thứ sáu 1 G3-3  2
21-04-2021 Thứ tư 1 G4-0  1
20-04-2021 Thứ ba 1 G5-4  5
15-04-2021 Thứ năm 1 G1-0  2
13-04-2021 Thứ ba 1 GB-0  G3-2  2
11-04-2021 Chủ nhật 1 G3-1  1
10-04-2021 Thứ Bảy 1 G3-0  G3-4  2
08-04-2021 Thứ năm 1 G4-0  G5-3  G5-4  2
06-04-2021 Thứ ba 1 GB-0  G6-0  1
05-04-2021 thứ hai 1 G3-5  1
04-04-2021 Chủ nhật 1 G5-3  1
03-04-2021 Thứ Bảy 1 G5-1  1
02-04-2021 Thứ sáu 1 G3-2  2
31-03-2021 Thứ tư 1 G4-3  2
29-03-2021 thứ hai 1 G5-0  G5-2  2
27-03-2021 Thứ Bảy 1 G4-3  G5-2  1
26-03-2021 Thứ sáu 1 G5-5  2
24-03-2021 Thứ tư 1 G2-0  G3-1  1
23-03-2021 Thứ ba 1 G3-0  G3-2  1
22-03-2021 thứ hai 1 G4-2  5
17-03-2021 Thứ tư 1 G2-1  G3-0  2
15-03-2021 thứ hai 1 G5-0  4
11-03-2021 Thứ năm 1 G3-3  G5-0  1
10-03-2021 Thứ tư 1 G7-0  1
09-03-2021 Thứ ba 1 G6-0  1
08-03-2021 thứ hai 1 G1-0  2
06-03-2021 Thứ Bảy 1 G4-0  G6-1  2
04-03-2021 Thứ năm 1 G3-1  4
28-02-2021 Chủ nhật 1 G5-4  2
26-02-2021 Thứ sáu 1 G5-1  1
25-02-2021 Thứ năm 1 G4-3  1
24-02-2021 Thứ tư 1 G3-3  2
22-02-2021 thứ hai 1 G4-3  1
21-02-2021 Chủ nhật 1 G3-3  2
19-02-2021 Thứ sáu 1 G5-4  2
17-02-2021 Thứ tư 1 G5-3  1
16-02-2021 Thứ ba 1 G3-1  1
15-02-2021 thứ hai 1 G2-0  G7-3  5
10-02-2021 Thứ tư 1 G5-1  1
09-02-2021 Thứ ba 1 G2-1  G3-0  5
04-02-2021 Thứ năm 1 G5-5  2
02-02-2021 Thứ ba 1 G1-0  G6-1  3
30-01-2021 Thứ Bảy 1 G5-4  2
28-01-2021 Thứ năm 1 G3-2  1
27-01-2021 Thứ tư 1 G3-5  G4-2  2
25-01-2021 thứ hai 1 G2-0  1
24-01-2021 Chủ nhật 1 G3-0  G5-3  1
23-01-2021 Thứ Bảy 1 G5-3  1
22-01-2021 Thứ sáu 1 G3-2  2
20-01-2021 Thứ tư 1 G1-0  1
19-01-2021 Thứ ba 1 G3-4  1
18-01-2021 thứ hai 1 G6-0  1
17-01-2021 Chủ nhật 1 G3-0  2
15-01-2021 Thứ sáu 1 G3-2  2
13-01-2021 Thứ tư 1 G2-1  G3-5  2
11-01-2021 thứ hai 1 G1-0  2
09-01-2021 Thứ Bảy 1 G3-0  1
08-01-2021 Thứ sáu 1 G6-0  2
06-01-2021 Thứ tư 1 G1-0  4
02-01-2021 Thứ Bảy 1 G1-0  3
30-12-2020 Thứ tư 1 G3-2  3
27-12-2020 Chủ nhật 1 G3-5  G5-1  1
26-12-2020 Thứ Bảy 1 G3-4  2
24-12-2020 Thứ năm 1 G4-2  G5-1  1
23-12-2020 Thứ tư 1 G5-1  3
20-12-2020 Chủ nhật 1 G3-0  G5-1  1
19-12-2020 Thứ Bảy 1 G6-2  1
18-12-2020 Thứ sáu 1 G5-5  G6-2  1
17-12-2020 Thứ năm 1 G3-4  G5-5  2
15-12-2020 Thứ ba 1 G3-0  G3-4  G5-2  1
14-12-2020 thứ hai 1 G3-5  2
12-12-2020 Thứ Bảy 1 GB-0  G3-1  G4-0  1
11-12-2020 Thứ sáu 1 G3-0  G6-1  1
10-12-2020 Thứ năm 1 G5-1  5
05-12-2020 Thứ Bảy 1 GB-0  5
30-11-2020 thứ hai 1 G5-1  1
29-11-2020 Chủ nhật 1 G5-1  1
28-11-2020 Thứ Bảy 1 G3-0  3
25-11-2020 Thứ tư 1 G3-2  1
24-11-2020 Thứ ba 1 G4-2  1
23-11-2020 thứ hai 1 G2-0  2
21-11-2020 Thứ Bảy 1 G1-0  G3-3  G4-3  1
20-11-2020 Thứ sáu 1 G3-5  1
19-11-2020 Thứ năm 1 G4-2  2
17-11-2020 Thứ ba 1 G5-5  1
16-11-2020 thứ hai 1 G1-0  1
15-11-2020 Chủ nhật 1 G4-0  3
12-11-2020 Thứ năm 1 G4-1  G4-3  2
10-11-2020 Thứ ba 1 G1-0  G5-4  1
09-11-2020 thứ hai 1 G1-0  1
08-11-2020 Chủ nhật 1 G2-1  G3-1  1
07-11-2020 Thứ Bảy 1 G3-3  1
06-11-2020 Thứ sáu 1 G1-0  1
05-11-2020 Thứ năm 1 G3-2  3
02-11-2020 thứ hai 1 G5-1  1
01-11-2020 Chủ nhật 1 G3-4  1
31-10-2020 Thứ Bảy 1 G1-0  G5-2  3
28-10-2020 Thứ tư 1 G1-0  2
26-10-2020 thứ hai 1 GB-0  1
25-10-2020 Chủ nhật 1 G4-0  G7-1  2
23-10-2020 Thứ sáu 1 G3-0  1
22-10-2020 Thứ năm 1 G5-3  1
21-10-2020 Thứ tư 1 G3-1  1
20-10-2020 Thứ ba 1 G3-4  2
18-10-2020 Chủ nhật 1 G3-0  1
17-10-2020 Thứ Bảy 1 GB-0  G2-0  1
16-10-2020 Thứ sáu 1 G5-0  2
14-10-2020 Thứ tư 1 G4-3  1
13-10-2020 Thứ ba 1 G6-0  1
12-10-2020 thứ hai 1 G3-5  1
11-10-2020 Chủ nhật 1 GB-0  3
08-10-2020 Thứ năm 1 G5-1  1
07-10-2020 Thứ tư 1 G3-2  1
06-10-2020 Thứ ba 1 G5-0  1
05-10-2020 thứ hai 1 G1-0  G6-2  1
04-10-2020 Chủ nhật 1 G2-0  G3-0  G4-2  1
03-10-2020 Thứ Bảy 1 G2-1  G5-1  2
01-10-2020 Thứ năm 1 G1-0  G3-1  1
30-09-2020 Thứ tư 1 G5-0  1
29-09-2020 Thứ ba 1 G5-4  1
28-09-2020 thứ hai 1 G5-2  3
25-09-2020 Thứ sáu 1 G3-0  G5-3  1
24-09-2020 Thứ năm 1 G2-1 

GHI CHÚ

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.

Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.