Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ sốmiền Bắc

20 lượt quay ngay trước 18-01-2022

Tần suất Đầu loto
Ngày Đầu0 Đầu1 Đầu2 Đầu3 Đầu4 Đầu5 Đầu6 Đầu7 Đầu8 Đầu9
2022-01-18 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần
2022-01-17 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
2022-01-16 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
2022-01-15 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2022-01-14 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
2022-01-13 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
2022-01-12 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần
2022-01-11 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
2022-01-10 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
2022-01-09 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
2022-01-08 1 lần 0 lần 9 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
2022-01-07 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
2022-01-06 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần
2022-01-05 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần
2022-01-04 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
2022-01-03 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần
2022-01-02 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2022-01-01 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần
2021-12-31 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần
2021-12-30 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
Tần suất Đuôiloto
Ngày Đuôi0 Đuôi1 Đuôi2 Đuôi3 Đuôi4 Đuôi5 Đuôi6 Đuôi7 Đuôi8 Đuôi9
2022-01-18 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
2022-01-17 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần
2022-01-16 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần
2022-01-15 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần
2022-01-14 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
2022-01-13 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần
2022-01-12 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
2022-01-11 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần
2022-01-10 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
2022-01-09 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần
2022-01-08 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
2022-01-07 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
2022-01-06 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2022-01-05 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
2022-01-04 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 9 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
2022-01-03 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
2022-01-02 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
2022-01-01 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
2021-12-31 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
2021-12-30 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
Tần suất Tổngloto
Ngày Tổng0 Tổng1 Tổng2 Tổng3 Tổng4 Tổng5 Tổng6 Tổng7 Tổng8 Tổng9
2022-01-18 4 lần 5 lần 8 lần 7 lần 6 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần
2022-01-17 5 lần 5 lần 5 lần 6 lần 3 lần 6 lần 6 lần 7 lần 5 lần 1 lần
2022-01-16 5 lần 0 lần 5 lần 5 lần 6 lần 6 lần 5 lần 5 lần 4 lần 5 lần
2022-01-15 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 6 lần
2022-01-14 5 lần 2 lần 10 lần 7 lần 5 lần 6 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần
2022-01-13 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 9 lần 2 lần 5 lần 6 lần 9 lần
2022-01-12 9 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 7 lần
2022-01-11 3 lần 5 lần 7 lần 3 lần 6 lần 4 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần
2022-01-10 9 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 7 lần 3 lần 6 lần 6 lần
2022-01-09 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 3 lần 5 lần 5 lần 11 lần
2022-01-08 6 lần 1 lần 7 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 8 lần 4 lần
2022-01-07 1 lần 6 lần 3 lần 9 lần 4 lần 2 lần 6 lần 9 lần 6 lần 3 lần
2022-01-06 5 lần 4 lần 6 lần 7 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 7 lần 5 lần
2022-01-05 3 lần 6 lần 4 lần 6 lần 5 lần 7 lần 7 lần 5 lần 4 lần 4 lần
2022-01-04 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 9 lần 4 lần 7 lần 7 lần 6 lần 6 lần
2022-01-03 6 lần 3 lần 8 lần 4 lần 3 lần 7 lần 2 lần 5 lần 4 lần 8 lần
2022-01-02 4 lần 4 lần 5 lần 5 lần 7 lần 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 6 lần
2022-01-01 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 7 lần 6 lần 4 lần 8 lần
2021-12-31 5 lần 6 lần 6 lần 4 lần 9 lần 2 lần 4 lần 5 lần 6 lần 3 lần
2021-12-30 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 11 lần 2 lần 6 lần 5 lần

GHI CHÚ

Thống Kê Đầu Đuôi Loto