Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ sốmiền Bắc

20 lượt quay ngay trước 29-07-2021

Tần suất Đầu loto
Ngày Đầu0 Đầu1 Đầu2 Đầu3 Đầu4 Đầu5 Đầu6 Đầu7 Đầu8 Đầu9
2021-07-29 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
2021-07-28 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
2021-07-27 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 5 lần
2021-07-26 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần
2021-07-25 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
2021-07-24 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
2021-07-23 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
2021-07-22 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần
2021-07-21 3 lần 2 lần 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần
2021-07-20 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần
2021-07-19 2 lần 2 lần 3 lần 7 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
2021-07-18 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
2021-07-17 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 10 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
2021-07-16 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
2021-07-15 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2021-07-14 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
2021-07-13 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần
2021-07-12 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
2021-07-11 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
2021-07-10 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
Tần suất Đuôiloto
Ngày Đuôi0 Đuôi1 Đuôi2 Đuôi3 Đuôi4 Đuôi5 Đuôi6 Đuôi7 Đuôi8 Đuôi9
2021-07-29 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
2021-07-28 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
2021-07-27 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần
2021-07-26 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
2021-07-25 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần
2021-07-24 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
2021-07-23 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2021-07-22 6 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
2021-07-21 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
2021-07-20 3 lần 4 lần 8 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
2021-07-19 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần
2021-07-18 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
2021-07-17 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần
2021-07-16 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
2021-07-15 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
2021-07-14 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
2021-07-13 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
2021-07-12 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
2021-07-11 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
2021-07-10 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tần suất Tổngloto
Ngày Tổng0 Tổng1 Tổng2 Tổng3 Tổng4 Tổng5 Tổng6 Tổng7 Tổng8 Tổng9
2021-07-29 6 lần 8 lần 4 lần 8 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần
2021-07-28 6 lần 5 lần 8 lần 5 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần
2021-07-27 2 lần 6 lần 5 lần 3 lần 4 lần 8 lần 7 lần 4 lần 7 lần 5 lần
2021-07-26 4 lần 8 lần 3 lần 11 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 6 lần
2021-07-25 6 lần 5 lần 5 lần 8 lần 2 lần 9 lần 7 lần 1 lần 4 lần 3 lần
2021-07-24 6 lần 5 lần 5 lần 2 lần 8 lần 4 lần 5 lần 6 lần 5 lần 4 lần
2021-07-23 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 9 lần 6 lần 4 lần 7 lần 2 lần 4 lần
2021-07-22 2 lần 6 lần 6 lần 5 lần 3 lần 7 lần 4 lần 6 lần 4 lần 7 lần
2021-07-21 6 lần 4 lần 5 lần 9 lần 4 lần 4 lần 2 lần 6 lần 7 lần 4 lần
2021-07-20 1 lần 8 lần 6 lần 6 lần 7 lần 4 lần 5 lần 5 lần 2 lần 7 lần
2021-07-19 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 9 lần 5 lần 2 lần 7 lần 6 lần 6 lần
2021-07-18 6 lần 3 lần 7 lần 7 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 6 lần 5 lần
2021-07-17 8 lần 5 lần 6 lần 9 lần 4 lần 5 lần 1 lần 7 lần 1 lần 4 lần
2021-07-16 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 7 lần 5 lần 8 lần 4 lần
2021-07-15 5 lần 5 lần 7 lần 7 lần 5 lần 2 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần
2021-07-14 4 lần 7 lần 8 lần 4 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 6 lần 5 lần
2021-07-13 8 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 4 lần 8 lần 6 lần
2021-07-12 4 lần 6 lần 5 lần 7 lần 7 lần 4 lần 5 lần 6 lần 4 lần 2 lần
2021-07-11 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần 6 lần 4 lần 7 lần 8 lần 8 lần
2021-07-10 4 lần 8 lần 7 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 11 lần 1 lần 3 lần

GHI CHÚ

Thống Kê Đầu Đuôi Loto