Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ sốmiền Bắc

20 lượt quay ngay trước 03-07-2022

Tần suất Đầu loto
Ngày Đầu0 Đầu1 Đầu2 Đầu3 Đầu4 Đầu5 Đầu6 Đầu7 Đầu8 Đầu9
2022-07-02 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 6 lần 2 lần
2022-07-01 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
2022-06-30 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần
2022-06-29 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
2022-06-28 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần
2022-06-27 0 lần 2 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
2022-06-26 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
2022-06-25 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
2022-06-24 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
2022-06-18 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần
2022-06-17 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
2022-06-16 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần
2022-06-15 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần
2022-06-14 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
2022-06-13 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
Tần suất Đuôiloto
Ngày Đuôi0 Đuôi1 Đuôi2 Đuôi3 Đuôi4 Đuôi5 Đuôi6 Đuôi7 Đuôi8 Đuôi9
2022-07-02 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần
2022-07-01 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
2022-06-30 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần
2022-06-29 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
2022-06-28 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
2022-06-27 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
2022-06-26 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
2022-06-25 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần
2022-06-24 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
2022-06-18 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
2022-06-17 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
2022-06-16 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
2022-06-15 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
2022-06-14 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần
2022-06-13 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
Tần suất Tổngloto
Ngày Tổng0 Tổng1 Tổng2 Tổng3 Tổng4 Tổng5 Tổng6 Tổng7 Tổng8 Tổng9
2022-07-02 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 8 lần 8 lần 5 lần 5 lần 4 lần
2022-07-01 6 lần 9 lần 9 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần
2022-06-30 4 lần 5 lần 6 lần 6 lần 2 lần 5 lần 6 lần 4 lần 6 lần 3 lần
2022-06-29 7 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 6 lần 8 lần
2022-06-28 5 lần 8 lần 7 lần 4 lần 4 lần 6 lần 7 lần 4 lần 3 lần 2 lần
2022-06-27 3 lần 3 lần 6 lần 6 lần 4 lần 6 lần 6 lần 3 lần 5 lần 7 lần
2022-06-26 3 lần 4 lần 2 lần 7 lần 4 lần 6 lần 10 lần 3 lần 10 lần 2 lần
2022-06-25 2 lần 8 lần 4 lần 8 lần 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 5 lần 5 lần
2022-06-24 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 10 lần 4 lần 8 lần 2 lần 5 lần 7 lần
2022-06-18 7 lần 4 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 5 lần 9 lần
2022-06-17 1 lần 5 lần 2 lần 7 lần 2 lần 7 lần 8 lần 8 lần 5 lần 5 lần
2022-06-16 4 lần 10 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 8 lần 8 lần
2022-06-15 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 6 lần 6 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần
2022-06-14 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 7 lần 7 lần 5 lần 7 lần 6 lần
2022-06-13 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 6 lần 5 lần 7 lần

GHI CHÚ

Thống Kê Đầu Đuôi Loto