Thống Kê Đầu Đuôi Loto xổ sốmiền Bắc

20 lượt quay ngay trước 15-10-2021

Tần suất Đầu loto
Ngày Đầu0 Đầu1 Đầu2 Đầu3 Đầu4 Đầu5 Đầu6 Đầu7 Đầu8 Đầu9
2021-10-15 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
2021-10-14 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
2021-10-13 2 lần 6 lần 7 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
2021-10-12 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần
2021-10-11 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
2021-10-10 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2021-10-09 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
2021-10-08 0 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
2021-10-07 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 1 lần 1 lần
2021-10-06 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
2021-10-05 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
2021-10-04 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
2021-10-03 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
2021-10-02 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
2021-10-01 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
2021-09-30 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần
2021-09-29 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
2021-09-28 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần
2021-09-27 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần
2021-09-26 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 5 lần
Tần suất Đuôiloto
Ngày Đuôi0 Đuôi1 Đuôi2 Đuôi3 Đuôi4 Đuôi5 Đuôi6 Đuôi7 Đuôi8 Đuôi9
2021-10-15 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
2021-10-14 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần
2021-10-13 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
2021-10-12 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 1 lần
2021-10-11 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
2021-10-10 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
2021-10-09 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
2021-10-08 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
2021-10-07 1 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần
2021-10-06 10 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
2021-10-05 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
2021-10-04 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
2021-10-03 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
2021-10-02 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
2021-10-01 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
2021-09-30 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
2021-09-29 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
2021-09-28 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
2021-09-27 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
2021-09-26 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 8 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tần suất Tổngloto
Ngày Tổng0 Tổng1 Tổng2 Tổng3 Tổng4 Tổng5 Tổng6 Tổng7 Tổng8 Tổng9
2021-10-15 3 lần 5 lần 6 lần 7 lần 7 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần 5 lần
2021-10-14 4 lần 7 lần 5 lần 7 lần 8 lần 4 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
2021-10-13 5 lần 2 lần 7 lần 3 lần 5 lần 6 lần 8 lần 4 lần 6 lần 4 lần
2021-10-12 4 lần 2 lần 6 lần 6 lần 8 lần 4 lần 6 lần 6 lần 2 lần 6 lần
2021-10-11 3 lần 5 lần 7 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 8 lần 4 lần 4 lần
2021-10-10 9 lần 6 lần 7 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 4 lần
2021-10-09 2 lần 5 lần 7 lần 5 lần 6 lần 7 lần 6 lần 5 lần 2 lần 4 lần
2021-10-08 2 lần 6 lần 5 lần 5 lần 8 lần 3 lần 6 lần 4 lần 6 lần 5 lần
2021-10-07 10 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 8 lần 3 lần 5 lần
2021-10-06 3 lần 5 lần 10 lần 3 lần 4 lần 4 lần 8 lần 6 lần 3 lần 1 lần
2021-10-05 3 lần 5 lần 2 lần 8 lần 7 lần 6 lần 2 lần 7 lần 4 lần 6 lần
2021-10-04 4 lần 6 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 5 lần 10 lần 4 lần 5 lần
2021-10-03 7 lần 5 lần 3 lần 6 lần 4 lần 6 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần
2021-10-02 5 lần 4 lần 5 lần 5 lần 8 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 6 lần
2021-10-01 4 lần 5 lần 12 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 10 lần 4 lần
2021-09-30 7 lần 6 lần 6 lần 5 lần 3 lần 7 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần
2021-09-29 5 lần 5 lần 5 lần 4 lần 8 lần 3 lần 3 lần 9 lần 2 lần 7 lần
2021-09-28 5 lần 9 lần 6 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 6 lần 3 lần
2021-09-27 4 lần 9 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 3 lần 7 lần 3 lần 5 lần
2021-09-26 6 lần 5 lần 3 lần 7 lần 5 lần 8 lần 5 lần 6 lần 5 lần 1 lần

GHI CHÚ

Thống Kê Đầu Đuôi Loto