XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000702       Ngày 26-03

01 06 16 30 34 55 29
Giá Trị Jackpot 1
56,307,304,200 Giá Trị Jackpot 2
3,506,184,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 56,307,304,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,506,184,300
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 647 500.000đ
Giải ba 3 số 13,940 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000701       Ngày 24-03

05 09 16 35 45 46 44
Giá Trị Jackpot 1
53,906,255,400 Giá Trị Jackpot 2
3,239,401,100
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 53,906,255,400
Jackpot 2 5 số + power 0 3,239,401,100
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 809 500.000đ
Giải ba 3 số 16,337 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000700       Ngày 22-03

01 14 18 28 47 49 22
Giá Trị Jackpot 1
51,751,645,500 Giá Trị Jackpot 2
3,778,769,900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 51,751,645,500
Jackpot 2 5 số + power 0 3,778,769,900
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 654 500.000đ
Giải ba 3 số 14,047 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000699       Ngày 19-03

08 20 24 37 51 55 27
Giá Trị Jackpot 1
49,301,038,650 Giá Trị Jackpot 2
3,506,480,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49,301,038,650
Jackpot 2 5 số + power 0 3,506,480,250
Giải nhất 5 số 12 40 Triệu
Giải nhì 4 số 614 500.000đ
Giải ba 3 số 13,112 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000698       Ngày 17-03

01 06 12 21 37 49 53
Giá Trị Jackpot 1
47,074,116,000 Giá Trị Jackpot 2
3,259,044,400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47,074,116,000
Jackpot 2 5 số + power 0 3,259,044,400
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 584 500.000đ
Giải ba 3 số 13,664 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000697       Ngày 15-03

06 14 24 28 33 52 50
Giá Trị Jackpot 1
# Giá Trị Jackpot 2
#
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số # #
Jackpot 2 5 số + power # #
Giải nhất 5 số # 40 Triệu
Giải nhì 4 số # 500.000đ
Giải ba 3 số # 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000696       Ngày 12-03

12 16 18 26 30 45 36
Giá Trị Jackpot 1
42,568,127,400 Giá Trị Jackpot 2
4,396,458,600
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42,568,127,400
Jackpot 2 5 số + power 0 4,396,458,600
Giải nhất 5 số 6 40 Triệu
Giải nhì 4 số 656 500.000đ
Giải ba 3 số 13,413 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000695       Ngày 10-03

01 03 08 16 19 36 41
Giá Trị Jackpot 1
40,440,003,150 Giá Trị Jackpot 2
4,160,000,350
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40,440,003,150
Jackpot 2 5 số + power 0 4,160,000,350
Giải nhất 5 số 10 40 Triệu
Giải nhì 4 số 812 500.000đ
Giải ba 3 số 14,827 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000694       Ngày 08-03

03 23 25 39 47 48 55
Giá Trị Jackpot 1
38,675,385,750 Giá Trị Jackpot 2
3,963,931,750
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38,675,385,750
Jackpot 2 5 số + power 0 3,963,931,750
Giải nhất 5 số 13 40 Triệu
Giải nhì 4 số 659 500.000đ
Giải ba 3 số 14,959 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000693       Ngày 05-03

05 12 15 25 43 48 01
Giá Trị Jackpot 1
36,581,622,600 Giá Trị Jackpot 2
3,731,291,400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 36,581,622,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,731,291,400
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,505 500.000đ
Giải ba 3 số 13,785 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000691       Ngày 01-03

15 19 25 42 51 53 02
Giá Trị Jackpot 1
33,707,650,350 Giá Trị Jackpot 2
3,411,961,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33,707,650,350
Jackpot 2 5 số + power 0 3,411,961,150
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 556 500.000đ
Giải ba 3 số 11,837 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000690       Ngày 26-02

05 08 30 36 49 51 18
Giá Trị Jackpot 1
31,793,086,200 Giá Trị Jackpot 2
3,199,231,800
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31,793,086,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,199,231,800
Giải nhất 5 số 5 40 Triệu
Giải nhì 4 số 514 500.000đ
Giải ba 3 số 10,111 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000689       Ngày 24-02

02 15 25 30 31 32 13
Giá Trị Jackpot 1
78,554,607,600 Giá Trị Jackpot 2
529,848,650
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 78,554,607,600
Jackpot 2 5 số + power 0 529,848,650
Giải nhất 5 số 43 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,181 500.000đ
Giải ba 3 số 18,515 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000688       Ngày 22-02

09 16 19 23 25 39 04
Giá Trị Jackpot 1
76,942,780,500 Giá Trị Jackpot 2
3,945,386,250
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 76,942,780,500
Jackpot 2 5 số + power 0 3,945,386,250
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,387 500.000đ
Giải ba 3 số 26,195 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000687       Ngày 19-02

01 11 14 33 46 48 40
Giá Trị Jackpot 1
74,540,296,200 Giá Trị Jackpot 2
3,678,443,550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 74,540,296,200
Jackpot 2 5 số + power 0 3,678,443,550
Giải nhất 5 số 8 40 Triệu
Giải nhì 4 số 643 500.000đ
Giải ba 3 số 15,915 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000686       Ngày 17-02

05 24 40 42 46 54 03
Giá Trị Jackpot 1
71,367,341,700 Giá Trị Jackpot 2
3,325,893,050
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 71,367,341,700
Jackpot 2 5 số + power 0 3,325,893,050
Giải nhất 5 số 11 40 Triệu
Giải nhì 4 số 686 500.000đ
Giải ba 3 số 15,567 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000685       Ngày 15-02

05 07 14 24 29 36 46
Giá Trị Jackpot 1
68,434,304,250 Giá Trị Jackpot 2
3,874,619,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 68,434,304,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,874,619,150
Giải nhất 5 số 29 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,207 500.000đ
Giải ba 3 số 22,274 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000684       Ngày 12-02

04 08 12 42 44 51 41
Giá Trị Jackpot 1
66,252,857,250 Giá Trị Jackpot 2
3,632,236,150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 66,252,857,250
Jackpot 2 5 số + power 0 3,632,236,150
Giải nhất 5 số 9 40 Triệu
Giải nhì 4 số 730 500.000đ
Giải ba 3 số 17,048 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000683       Ngày 10-02

03 15 26 35 43 52 07
Giá Trị Jackpot 1
63,474,225,600 Giá Trị Jackpot 2
3,323,499,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 63,474,225,600
Jackpot 2 5 số + power 0 3,323,499,300
Giải nhất 5 số 19 40 Triệu
Giải nhì 4 số 918 500.000đ
Giải ba 3 số 19,154 50.000đ

XỔ SỐ Điện Toán Power 6/55

Kỳ vé #000682       Ngày 08-02

12 15 21 28 32 40 43
Giá Trị Jackpot 1
60,562,731,900 Giá Trị Jackpot 2
3,868,907,300
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 60,562,731,900
Jackpot 2 5 số + power 0 3,868,907,300
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,042 500.000đ
Giải ba 3 số 21,698 50.000đ