XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000368       Ngày 15-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
886,682
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
116,706,756,964
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
014,133,198,029,288,068
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
699,592,502,074,796,761,285,567
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 144 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 95 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 517
    Giải bảy - 40K 3858

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000367       Ngày 13-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
513,527
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
016,310,839,458
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
037,305,283,710,526,943
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
393,010,141,052,056,210,923,781
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 184 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 43
    Giải sáu - 150K 612
    Giải bảy - 40K 42

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000366       Ngày 11-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
699,054
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
612,184,859,682
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
126,823,703,831,020,681
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
441,464,281,550,807,813,133,587
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 114 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 135 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 147 Giải tư - 5Tr 10
    Giải năm - 1Tr 58
    Giải sáu - 150K 513
    Giải bảy - 40K 5718

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000365       Ngày 08-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
516,533
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
090,149,195,937
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
763,403,904,315,257,433
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
728,893,048,873,650,180,375,659
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr # Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K # Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K # Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K # Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000364       Ngày 06-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
621,957
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
941,545,938,302
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
009,734,275,351,533,721
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
149,470,399,905,043,300,132,437
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 83 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 125 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 328
    Giải bảy - 40K 31

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000363       Ngày 04-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
959,372
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
100,784,361,021
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
341,464,914,174,679,150
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
656,650,214,932,941,504,344,999
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 6
Giải ba - 210K 88 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 131 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 43
    Giải sáu - 150K 683
    Giải bảy - 40K 4

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000362       Ngày 01-10

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
262,686
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
465,519,885,315
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
241,529,342,371,425,338
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
929,722,887,701,126,661,666,378
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 20 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 29 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 39 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 109 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 32
    Giải sáu - 150K 457
    Giải bảy - 40K 2865

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000361       Ngày 29-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
082,701
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
781,817,503,711
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
325,810,564,536,446,470
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
890,977,450,602,443,860,476,817
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 18 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 38 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 76 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 88 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 14
    Giải sáu - 150K 275
    Giải bảy - 40K 2795

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000360       Ngày 27-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
590,440
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
583,447,141,728
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
936,701,106,342,325,981
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
904,701,582,933,997,223,731,028
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 76 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 74 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 119 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 30
    Giải sáu - 150K 323
    Giải bảy - 40K 4144

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000359       Ngày 24-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
011,272
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
754,730,768,204
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
947,734,836,900,128,524
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
991,656,786,377,384,425,856,909
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 29 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 70 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 479
    Giải bảy - 40K 3084

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000358       Ngày 22-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
266,281
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
844,255,341,302
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
336,793,709,685,466,643
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
032,406,174,572,051,773,947,138
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 23 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 70 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 131 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 42
    Giải sáu - 150K 479
    Giải bảy - 40K 3117

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000357       Ngày 20-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
459,358
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
166,138,337,763
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
377,837,394,229,214,701
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
518,784,063,147,058,121,646,302
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 65 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 194 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 63
    Giải sáu - 150K 620
    Giải bảy - 40K 4

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000356       Ngày 17-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
703,823
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
767,104,855,771
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
598,841,083,919,984,951
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
206,318,802,897,943,834,477,116
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 111 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 344
    Giải bảy - 40K 3644

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000355       Ngày 15-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
365,681
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
939,105,956,037
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
496,241,148,921,936,890
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
205,846,586,581,217,531,989,209
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 35 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 111 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 344
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000354       Ngày 13-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
567,917
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
620,536,487,394
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
877,758,231,041,219,542
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
516,896,142,536,961,160,276,038
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 48 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 165 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 136 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 13
    Giải sáu - 150K 393
    Giải bảy - 40K 2

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000353       Ngày 10-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
205,562
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
098,676,317,065
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
030,827,340,795,466,434
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
382,253,690,021,189,269,992,039
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 44 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 45 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 113 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000352       Ngày 08-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
349,931
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
121,886,919,089
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
629,330,152,372,470,913
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
515,778,283,268,890,096,492,553
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 15 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 44 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 50 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 188 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000351       Ngày 06-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
412,160
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
658,381,408,457
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
369,570,920,654,058,074
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
315,777,968,258,940,895,404,253
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 40 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 109 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 17
    Giải sáu - 150K 208
    Giải bảy - 40K 1854

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000350       Ngày 03-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
601,254
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
333,582,128,243
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
158,129,062,028,222,250
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
726,942,924,295,027,026,757,359
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 13 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 39 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 54 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 83 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 19
    Giải sáu - 150K 142
    Giải bảy - 40K 1348

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000349       Ngày 01-09

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
243,646
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
532,754,411,802
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
097,247,631,377,167,505
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
334,936,766,551,980,709,965,665
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 27 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 51 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 90 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0