XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000324       Ngày 11-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
071,441
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
580,580,058,627
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
507,396,390,130,366,564
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
855,278,841,139,662,211,126,751
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 37 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 107 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 254 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 37
    Giải sáu - 150K 304
    Giải bảy - 40K 34

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000323       Ngày 09-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
366,086
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
786,323,098,480
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
843,734,632,827,439,926
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
529,424,196,455,888,133,933,973
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 61 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 199 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000322       Ngày 07-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
114,751
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
745,606,181,926
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
891,319,222,391,329,953
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
656,020,925,528,305,520,382,283
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 203 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 150 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 12
    Giải năm - 1Tr 43
    Giải sáu - 150K 519
    Giải bảy - 40K 4202

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000321       Ngày 04-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
760,239
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
917,354,075,838
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
587,620,853,955,796,229
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
404,984,799,759,443,037,411,158
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 488 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 113 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000320       Ngày 02-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
104,555
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
481,038,421,922
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
968,549,999,769,669,529
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
533,030,277,237,993,935,314,928
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 53 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 557 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000319       Ngày 31-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
678,743
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
664,443,734,903
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
454,700,610,746,790,278
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
485,513,531,732,793,087,909,304
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 36 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 173 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000318       Ngày 28-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
101,040
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
720,248,242,461
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
530,336,082,060,037,696
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
731,226,182,087,060,952,030,290
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 37 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 164 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000317       Ngày 26-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
055,304
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
244,542,251,668
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
326,712,617,041,079,079
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
158,147,145,422,377,349,793,840
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 102 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 127 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000316       Ngày 24-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
074,069
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
497,279,184,015
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
775,916,181,116,185,566
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
937,462,329,637,760,228,889,103
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 175 Giải nhì - 40Tr 21
Giải ba - 210K 119 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 626 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 44
    Giải sáu - 150K 350
    Giải bảy - 40K 3920

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000315       Ngày 21-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
621,161
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
391,968,654,858
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
644,075,052,072,619,192
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
886,428,431,850,570,403,970,821
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 58 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 199 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 122 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000314       Ngày 19-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
883,002
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
590,898,412,288
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
691,597,683,646,984,619
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
932,099,702,306,950,340,265,028
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 50 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 225 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 20
    Giải sáu - 150K 311
    Giải bảy - 40K 2783

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000313       Ngày 17-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
727,916
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
486,164,572,846
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
175,470,490,227,304,702
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
152,263,425,473,882,949,239,023
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 86 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 192 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 257 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000312       Ngày 14-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
946,285
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
765,560,650,993
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
983,953,476,188,795,518
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
217,451,317,211,511,182,192,165
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 143 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 257 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000311       Ngày 12-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
321,349
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
573,060,966,133
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
804,562,661,787,903,617
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
962,281,256,127,322,863,068,610
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 68 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 56 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 92 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 138 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000310       Ngày 10-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
584,934
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
496,835,875,293
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
866,418,393,512,718,197
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
005,914,037,386,419,192,404,919
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 75 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 132 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 151 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000309       Ngày 07-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
105,487
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
151,081,975,719
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
485,216,868,145,737,505
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
117,073,381,032,166,684,239,524
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 84 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 231 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 175 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000308       Ngày 05-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
939,719
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
317,371,492,267
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
857,910,867,856,392,892
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
204,539,792,303,484,209,557,063
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 95 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 128 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 158 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000307       Ngày 03-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
872,096
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
731,646,111,222
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
025,587,407,161,558,268
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
079,179,918,485,306,860,210,551
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 147 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 130 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 316 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000306       Ngày 30-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
380,919
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
263,039,556,562
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
810,287,123,368,771,450
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
622,721,830,987,237,536,350,546
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 17 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 74 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 180 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 186 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000305       Ngày 28-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
320,752
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
751,683,120,721
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
524,613,267,369,307,449
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
593,021,684,562,784,784,056,347
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 54 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 109 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 130 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 151 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0