XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000463       Ngày 27-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
307,568
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
966,770,172,406
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
126,628,344,100,003,374
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
041,824,942,765,081,581,040,991
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 45 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 84 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 25
    Giải sáu - 150K 425
    Giải bảy - 40K 2992

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000462       Ngày 25-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
941,594
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
625,803,788,679
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
720,157,094,113,501,448
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
607,742,379,225,163,773,784,110
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 60 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 120 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 263
    Giải bảy - 40K 3017

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000461       Ngày 23-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
644,079
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
874,199,515,745
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
550,998,188,732,541,881
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
147,616,714,796,928,244,541,930
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 104 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 141 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 49
    Giải sáu - 150K 452
    Giải bảy - 40K 4141

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000460       Ngày 20-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
624,724
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
106,019,421,714
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
236,859,301,961,636,677
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
137,785,695,574,134,400,292,563
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 55 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 75 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 209 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 287
    Giải bảy - 40K 3113

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000459       Ngày 18-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
944,167
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
903,870,970,779
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
242,346,610,023,455,884
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
006,695,018,695,434,284,032,752
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 354
    Giải bảy - 40K 2995

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000458       Ngày 16-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
299,174
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
809,797,158,941
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
340,684,866,978,874,476
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
311,681,053,081,167,461,956,787
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 6
Giải ba - 210K 138 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 131 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 437
    Giải bảy - 40K 4184

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000457       Ngày 13-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
838,832
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
654,428,162,146
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
686,061,883,432,139,126
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
815,758,334,711,510,417,616,202
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 224 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 145 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 46
    Giải sáu - 150K 427
    Giải bảy - 40K 3331

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000456       Ngày 11-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
961,929
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
405,217,730,898
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
705,865,251,629,704,787
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
849,655,253,347,931,328,732,840
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 39 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 66 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 302 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 27
    Giải sáu - 150K 302
    Giải bảy - 40K 1

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000455       Ngày 09-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
519,557
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
377,905,345,947
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
671,335,425,811,533,530
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
181,600,743,463,618,720,202,743
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 56 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 99 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 180 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 179 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 26
    Giải sáu - 150K 487
    Giải bảy - 40K 4446

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000454       Ngày 06-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
759,209
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
491,386,443,352
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
261,856,656,474,279,393
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
068,360,566,124,433,565,841,065
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 14 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 222 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 38
    Giải sáu - 150K 345
    Giải bảy - 40K 3441

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000453       Ngày 04-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
514,848
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
963,474,287,795
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
489,054,512,765,279,362
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
454,728,994,752,273,547,654,617
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 3
Giải ba - 210K 84 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 211 Giải tư - 5Tr 10
    Giải năm - 1Tr 32
    Giải sáu - 150K 218
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000452       Ngày 02-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
324,859
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
674,177,337,174
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
581,125,397,660,669,605
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
553,252,409,677,973,977,173,855
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 296 Giải tư - 5Tr 12
    Giải năm - 1Tr 40
    Giải sáu - 150K 434
    Giải bảy - 40K 4179

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000451       Ngày 29-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
617,377
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
041,995,258,614
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
322,031,480,802,417,768
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
256,057,351,370,972,242,479,108
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 56 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 66 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 130 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 26
    Giải sáu - 150K 325
    Giải bảy - 40K 31

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000450       Ngày 27-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
145,303
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
021,771,587,013
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
538,322,507,985,516,371
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
049,868,375,204,000,984,850,080
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 46 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 75 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 90 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 31
    Giải sáu - 150K 383
    Giải bảy - 40K 2885

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000449       Ngày 25-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
741,681
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
583,187,463,121
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
172,165,033,390,330,836
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
059,380,055,804,533,811,435,865
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 73 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 134 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 144 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 64
    Giải sáu - 150K 459
    Giải bảy - 40K 4362

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000448       Ngày 22-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
751,486
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
881,505,332,620
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
078,520,020,469,141,645
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
519,496,315,239,124,579,859,189
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 56 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 113 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 208 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 23
    Giải sáu - 150K 274
    Giải bảy - 40K 29

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000447       Ngày 20-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
267,008
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
291,915,835,189
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
919,024,259,655,742,214
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
065,582,630,947,241,564,663,001
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 24 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 48 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 177 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 144 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 289
    Giải bảy - 40K 2970

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000446       Ngày 18-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
138,249
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
640,104,605,825
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
177,604,816,976,898,477
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
790,937,833,742,781,458,871,110
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 42 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 48 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 209 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 244 Giải tư - 5Tr 13
    Giải năm - 1Tr 36
    Giải sáu - 150K 642
    Giải bảy - 40K 3996

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000445       Ngày 15-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
070,033
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
542,778,225,215
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
395,742,061,728,066,032
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
257,247,995,194,273,619,027,048
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 18 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 139 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 103 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 161 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 338
    Giải bảy - 40K 3213

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000443       Ngày 11-04

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
447,216
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
047,590,302,883
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
382,978,253,700,697,006
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
903,122,599,915,354,940,415,000
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 177 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 580
    Giải bảy - 40K 4047