XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00479       Ngày 04-07

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
218,726
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
428,601,310,686
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
454,983,777,941,379,099
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
411,393,975,048,755,348,441,861
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 81 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 169 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00478       Ngày 01-07

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
415,987
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
250,119,434,442
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
728,281,425,360,438,523
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
411,706,805,508,205,420,897,158
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 22 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 47 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 159 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 85 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00477       Ngày 29-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
401,359
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
350,695,998,140
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
013,611,175,037,253,575
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
691,531,423,491,548,588,911,745
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 155 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00476       Ngày 27-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
496,182
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
826,820,369,952
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
033,933,096,299,294,843
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
616,738,997,949,395,513,777,377
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 160 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00475       Ngày 24-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
240,974
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
806,600,742,138
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
544,328,055,589,462,176
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
240,240,917,308,387,726,483,320
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 59 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 91 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 132 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 137 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00474       Ngày 22-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
949,056
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
374,123,654,429
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
397,692,549,760,060,032
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
370,375,733,239,370,402,302,160
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 92 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 76 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 181 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00473       Ngày 20-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
045,732
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
323,570,733,279
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
201,272,945,724,986,307
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
380,745,734,610,037,834,187,322
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 24 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 113 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 131 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 130 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00472       Ngày 17-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
350,750
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
427,057,399,908
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
902,953,368,936,386,085
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
953,539,842,518,630,504,775,966
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 63 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 166 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00471       Ngày 15-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
569,328
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
834,694,760,576
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
858,482,847,879,083,762
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
710,859,884,710,228,123,424,186
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 81 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 147 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00470       Ngày 13-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
460,945
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
624,309,001,126
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
973,581,152,464,226,807
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
498,970,626,369,726,140,791,946
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 41 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 97 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 124 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 177 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00469       Ngày 10-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
530,978
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
240,542,363,247
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
800,056,959,062,850,186
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
357,326,512,189,862,200,376,399
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 119 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 87 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 137 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00468       Ngày 08-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
374,022
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
993,869,290,321
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
751,804,415,136,006,646
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
276,431,477,239,019,200,473,894
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 80 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 87 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 168 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000466       Ngày 03-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
252,558
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
317,015,909,955
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
597,388,520,360,626,540
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
806,568,419,567,453,292,952,476
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 148 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000465       Ngày 01-06

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
386,943
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
311,019,076,853
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
783,558,900,281,985,677
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
215,840,261,066,074,425,332,636
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 60 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 47 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 142 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 101 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 22
    Giải sáu - 150K 320
    Giải bảy - 40K 2946

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000464       Ngày 30-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
417,945
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
534,846,457,130
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
725,773,401,458,625,798
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
280,684,226,132,840,043,201,151
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 139 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 193 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 419
    Giải bảy - 40K 4283

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000463       Ngày 27-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
307,568
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
966,770,172,406
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
126,628,344,100,003,374
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
041,824,942,765,081,581,040,991
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 45 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 84 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 25
    Giải sáu - 150K 425
    Giải bảy - 40K 2992

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000462       Ngày 25-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
941,594
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
625,803,788,679
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
720,157,094,113,501,448
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
607,742,379,225,163,773,784,110
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 60 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 120 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 263
    Giải bảy - 40K 3017

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000461       Ngày 23-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
644,079
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
874,199,515,745
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
550,998,188,732,541,881
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
147,616,714,796,928,244,541,930
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 104 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 141 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 49
    Giải sáu - 150K 452
    Giải bảy - 40K 4141

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000460       Ngày 20-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
624,724
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
106,019,421,714
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
236,859,301,961,636,677
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
137,785,695,574,134,400,292,563
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 55 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 75 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 95 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 209 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 287
    Giải bảy - 40K 3113

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000459       Ngày 18-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
944,167
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
903,870,970,779
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
242,346,610,023,455,884
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
006,695,018,695,434,284,032,752
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 106 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 354
    Giải bảy - 40K 2995