XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000436       Ngày 25-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
621,377
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
255,029,474,664
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
492,582,942,938,164,201
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
233,822,976,881,469,171,099,512
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 33 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 60 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 134 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 444
    Giải bảy - 40K 3093

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000435       Ngày 23-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
040,144
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
152,713,021,287
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
778,207,685,011,657,047
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
271,257,128,115,530,120,177,964
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 115 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 125 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 141 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 24
    Giải sáu - 150K 313
    Giải bảy - 40K 3303

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000434       Ngày 21-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
863,713
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
963,816,880,040
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
815,094,582,093,601,758
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
267,360,171,119,886,585,422,390
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 49 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 96 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 190 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 56
    Giải sáu - 150K 385
    Giải bảy - 40K 4625

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000433       Ngày 18-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
184,379
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
795,508,662,169
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
121,850,853,049,734,958
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
108,185,339,727,349,822,459,253
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 51 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 89 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 127 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 53
    Giải sáu - 150K 525
    Giải bảy - 40K 3224

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000432       Ngày 16-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
945,880
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
580,407,063,569
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
386,425,534,592,808,146
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
369,907,874,111,680,421,447,770
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 52 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 50 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 98 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 238 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 23
    Giải sáu - 150K 325
    Giải bảy - 40K 3355

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000431       Ngày 14-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
679,113
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
422,585,998,980
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
272,577,477,904,281,475
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
642,036,447,712,855,270,252,278
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 54 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 53 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 166 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 50
    Giải sáu - 150K 653
    Giải bảy - 40K 47

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000430       Ngày 11-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
150,674
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
558,605,918,837
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
001,647,681,628,206,763
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
687,396,271,430,526,405,559,452
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 57 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 104 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 145 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 38
    Giải sáu - 150K 354
    Giải bảy - 40K 31

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000429       Ngày 09-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
255,253
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
326,470,230,250
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
976,965,305,163,319,069
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
618,590,101,352,411,432,528,036
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 26 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 101 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 176 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 34
    Giải sáu - 150K 335
    Giải bảy - 40K 32

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000428       Ngày 07-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
187,516
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
060,163,734,710
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
005,868,023,490,473,947
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
499,913,340,154,557,829,785,038
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 69 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 113 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 280 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 46
    Giải sáu - 150K 576
    Giải bảy - 40K 4

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000427       Ngày 04-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
480,477
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
342,578,110,476
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
807,798,065,644,338,734
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
440,898,940,834,750,651,508,938
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 126 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 82 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 250 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 107 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 27
    Giải sáu - 150K 375
    Giải bảy - 40K 3226

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000426       Ngày 02-03

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
238,327
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
892,084,539,501
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
769,773,964,235,056,805
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
475,306,288,526,753,226,870,838
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 86 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 62 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 78 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 367 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 94
    Giải sáu - 150K 517
    Giải bảy - 40K 3202

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000425       Ngày 28-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
291,707
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
625,567,790,410
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
288,046,047,939,297,672
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
382,675,291,174,589,667,760,011
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 39 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 157 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 166 Giải tư - 5Tr 9
    Giải năm - 1Tr 47
    Giải sáu - 150K 524
    Giải bảy - 40K 4648

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000424       Ngày 25-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
891,037
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
389,112,353,611
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
495,950,880,734,491,109
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
950,218,384,231,770,117,490,898
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 67 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 110 Giải tư - 5Tr 14
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 374
    Giải bảy - 40K 3211

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000423       Ngày 23-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
897,069
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
180,600,493,515
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
446,667,207,688,647,832
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
275,543,701,331,876,692,433,325
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 72 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 130 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 26
    Giải sáu - 150K 277
    Giải bảy - 40K 3283

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000422       Ngày 21-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
154,831
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
831,401,578,450
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
969,742,830,837,717,108
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
237,250,036,717,620,458,275,256
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 93 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 150 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 159 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 32
    Giải sáu - 150K 423
    Giải bảy - 40K 4631

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000421       Ngày 18-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
310,491
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
690,480,459,957
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
106,898,730,307,256,319
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
473,506,424,124,806,401,427,273
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 25 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 55 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 109 Giải tư - 5Tr 1
    Giải năm - 1Tr 29
    Giải sáu - 150K 294
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000420       Ngày 16-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
630,796
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
706,492,646,239
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
384,649,773,479,131,342
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
519,880,407,484,776,155,365,101
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 59 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 198 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 185 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 24
    Giải sáu - 150K 257
    Giải bảy - 40K 3780

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000419       Ngày 14-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
513,843
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
510,892,074,604
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
694,139,446,822,155,746
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
244,991,415,878,300,746,620,229
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 40 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 64 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 252 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 172 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 455
    Giải bảy - 40K 4984

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000418       Ngày 11-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
167,077
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
969,662,452,577
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
644,745,299,398,534,422
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
752,836,450,912,255,662,677,585
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 42 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 178 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 47
    Giải sáu - 150K 427
    Giải bảy - 40K 3361

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000417       Ngày 09-02

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
073,264
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
191,570,409,741
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
396,502,005,313,020,731
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
614,141,865,280,462,066,824,996
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 80 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 108 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 137 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 45
    Giải sáu - 150K 377
    Giải bảy - 40K 3431