XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00014       Ngày 22-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
548,068
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
528,924,103,384
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
344,700,035,988,375,441
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
429,439,003,742,751,022,414,872
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 81 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 647 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 377 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 302 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00013       Ngày 20-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
300,111
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
913,695,037,059
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
910,284,112,294,272,887
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
626,881,025,066,896,263,548,251
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 129 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 138 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 319 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 406 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00012       Ngày 17-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
023,769
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
668,327,671,187
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
851,452,307,068,725,423
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
462,603,248,667,733,183,342,566
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 58 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 197 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 665 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 362 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00011       Ngày 15-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
219,211
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
746,004,589,811
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
377,470,369,036,455,798
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
684,510,751,093,215,260,545,474
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 110 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 227 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 379 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00010       Ngày 13-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
725,013
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
148,553,664,376
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
922,866,259,353,436,918
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
190,024,899,289,110,721,881,174
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 115 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 151 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 296 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 320 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00009       Ngày 10-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
656,843
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
042,466,498,631
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
309,898,019,729,115,696
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
725,756,894,424,426,209,085,635
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 68 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 140 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 241 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 301 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #00008       Ngày 08-05

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
864,188
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
589,765,332,126
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
004,658,298,897,812,149
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
979,409,609,606,661,192,439,122
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 62 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 195 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 188 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 276 Giải tư - 5Tr 0
    Giải năm - 1Tr 0
    Giải sáu - 150K 0
    Giải bảy - 40K 0