XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000395       Ngày 17-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
974,831
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
778,058,543,294
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
205,753,523,863,659,178
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
652,748,842,472,542,904,387,286
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 45 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 54 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 114 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 146 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 37
    Giải sáu - 150K 325
    Giải bảy - 40K 3609

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000394       Ngày 15-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
080,876
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
694,181,179,246
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
342,410,541,658,884,254
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
956,239,181,953,505,149,258,063
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 120 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 98 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 165 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 28
    Giải sáu - 150K 323
    Giải bảy - 40K 3578

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000393       Ngày 13-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
493,998
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
564,286,590,306
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
927,366,460,070,657,670
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
056,661,507,912,829,542,197,202
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 267 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 90 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 126 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 25
    Giải sáu - 150K 487
    Giải bảy - 40K 4512

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000392       Ngày 10-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
911,221
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
115,521,008,414
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
591,650,698,060,276,226
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
962,656,357,298,360,339,227,224
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 64 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 80 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 136 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 36
    Giải sáu - 150K 585
    Giải bảy - 40K 34

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000391       Ngày 08-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
795,829
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
025,836,766,350
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
782,068,071,409,452,643
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
020,148,409,022,402,723,182,057
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 38 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 71 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 102 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 129 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 274
    Giải bảy - 40K 3158

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000390       Ngày 06-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
641,172
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
175,070,412,082
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
659,719,505,046,734,400
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
364,291,626,896,651,100,868,498
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 123 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 131 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 201 Giải tư - 5Tr 10
    Giải năm - 1Tr 48
    Giải sáu - 150K 507
    Giải bảy - 40K 4990

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000389       Ngày 03-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
330,390
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
469,498,350,432
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
343,340,098,153,048,598
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
692,189,028,550,067,447,215,990
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 49 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 78 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 124 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 30
    Giải sáu - 150K 442
    Giải bảy - 40K 28

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000388       Ngày 01-12

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
580,175
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
257,189,407,243
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
210,618,264,108,648,199
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
006,753,281,901,259,851,218,463
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 31 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 79 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 105 Giải ba - 10Tr 6
Giải tư - 100K 139 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 43
    Giải sáu - 150K 278
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000387       Ngày 29-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
254,227
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
575,207,828,190
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
629,504,489,039,005,773
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
093,074,344,280,777,678,708,057
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 19 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 107 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 94 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 116 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 37
    Giải sáu - 150K 477
    Giải bảy - 40K 4

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000386       Ngày 26-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
801,083
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
156,005,276,978
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
536,963,346,352,142,354
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
875,647,553,756,941,955,837,697
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 21 Giải nhất - 1Tỷ 1
Giải nhì - 350K 68 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 112 Giải ba - 10Tr 5
Giải tư - 100K 96 Giải tư - 5Tr 2
    Giải năm - 1Tr 35
    Giải sáu - 150K 265
    Giải bảy - 40K 3232

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000385       Ngày 24-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
270,975
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
176,536,388,821
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
086,005,074,783,629,781
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
134,024,416,259,497,968,699,751
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 32 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 96 Giải nhì - 40Tr 4
Giải ba - 210K 103 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 169 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 32
    Giải sáu - 150K 376
    Giải bảy - 40K 311

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000384       Ngày 22-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
706,569
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
164,100,950,605
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
321,934,351,757,572,767
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
775,917,357,621,091,801,527,735
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 30 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 61 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 126 Giải ba - 10Tr 7
Giải tư - 100K 195 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 76
    Giải sáu - 150K 466
    Giải bảy - 40K 4923

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000383       Ngày 19-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
426,407
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
967,094,433,199
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
114,435,474,108,407,979
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
690,674,410,108,034,182,311,611
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 158 Giải ba - 10Tr 18
Giải tư - 100K 144 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 92
    Giải sáu - 150K 318
    Giải bảy - 40K 34

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000382       Ngày 17-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
912,963
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
512,147,556,104
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
863,937,202,365,700,711
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
785,802,220,576,262,256,965,496
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 27 Giải nhất - 1Tỷ 2
Giải nhì - 350K 85 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 107 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 111 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 40
    Giải sáu - 150K 366
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000381       Ngày 15-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
450,981
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
963,911,124,721
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
905,676,184,747,266,181
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
574,378,091,291,453,658,192,767
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 44 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 117 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 164 Giải ba - 10Tr 4
Giải tư - 100K 187 Giải tư - 5Tr 9
    Giải năm - 1Tr 68
    Giải sáu - 150K 549
    Giải bảy - 40K 5343

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000380       Ngày 12-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
511,910
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
029,475,839,491
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
510,272,800,074,822,308
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
226,205,042,464,753,899,635,842
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 48 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 83 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 99 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 132 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 27
    Giải sáu - 150K 365
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000379       Ngày 10-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
823,799
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
306,511,659,954
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
215,562,080,933,285,791
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
760,139,952,640,139,701,303,781
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 135 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 665 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 195 Giải tư - 5Tr 11
    Giải năm - 1Tr 41
    Giải sáu - 150K 370
    Giải bảy - 40K 3828

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000378       Ngày 08-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
965,980
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
170,152,192,648
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
743,235,153,403,223,483
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
875,843,241,064,764,349,160,541
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 29 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 106 Giải nhì - 40Tr 2
Giải ba - 210K 128 Giải ba - 10Tr 26
Giải tư - 100K 156 Giải tư - 5Tr 7
    Giải năm - 1Tr 71
    Giải sáu - 150K 479
    Giải bảy - 40K 49

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000377       Ngày 05-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
966,161
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
084,909,499,399
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
371,045,598,188,647,764
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
071,970,517,805,410,465,914,720
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 24 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 66 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 85 Giải ba - 10Tr 0
Giải tư - 100K 213 Giải tư - 5Tr 5
    Giải năm - 1Tr 24
    Giải sáu - 150K 392
    Giải bảy - 40K 3

XỔ SỐ Điện Toán Max3D

Kỳ vé #000376       Ngày 03-11

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải Nhất
1Tr
G1
192,747
Giải nhất
1Tỷ
Giải Nhì
350K
G2
635,926,956,586
Giải nhì
40Tr
Giải Ba
210K
G3
831,451,878,501,481,377
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
G4
961,436,663,809,118,160,637,755
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 132 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 67 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 154 Giải ba - 10Tr 3
Giải tư - 100K 124 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 29
    Giải sáu - 150K 425
    Giải bảy - 40K 3